Quy trình 10 bước thể thiết lập mục tiêu

Hãy lấy giấy viết ra và chúng ta sẽ thực hiện qui trình 10 này nha bạn:


1. Nghĩ về điều bạn muốn, viết nó xuống

2. Quyết định chính xác điều bạn muốn, viết nó xuống

3. Đảm bảo rằng mục tiêu của bạn có thể đo lường được

4. Xác định lý do lớn tại sao bạn phải hoàn thành mục tiêu này, viết xuống

5. Xác định ngày mà bạn cần hoàn thành mục tiêu, Viết nó xuống

6. Xác định những hành động cụ thể bạn cần làm để hoàn thành mục tiêu, viết nó xuống,

7. Tạo một bản kế hoạch hành động từ danh mục các hành động, viết nó xuống.

8. LÀM NÓ.

9. Làm nó mỗi ngày.

10. Thường xuyên kiểm tra tiến độ xem đã đạt được bao nhiêu % kế hoạch.

Hãy thường xuyên xem lại những điều mình đã đề ra để cập nhật và hoàn thiện 

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    -->